Contact|

Jaarcongres Leve Het Jonge Kind


5 NOV 2019 |

3. Leve de klanken!

Ellen van der Veen, spraak- en taalspecialist in het bao en s(b)o, logopedist en productontwikkelaar van het Programma Fonemisch Bewustzijn. Werkzaam in bao, sbo en so4 en werkzaam als cursusleider voor verbetering spraak- en taalonderwijs en fonemisch bewustzijn binnen het PO.
Gerda Groenhuis, Ontwikkelaar werkmateriaal, Programma Fonemisch Bewustzijn.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

Leerdoelen:

  • De deelnemers krijgen inzicht in de doorgaande ontwikkeling van 0 - 6 jaar rondom taalbewustzijn, fonologisch en fonemisch bewustzijn.
  • De deelnemers ervaren hoe je de klankherkenning en - onderscheiding bij kleuters stimuleert op een speelse en kleuter-eigen manier.
  • De deelnemers kunnen direct de volgende dag in hun eigen werksituatie de aangereikte kennis inzetten;  de workshop levert direct een aantal werkvormen op die in de klas ingezet kunnen worden.

Doelgroep: Voorschoolse opvang, bao groep 1 tot en met 3, leerkrachten en andere professionals in het PO

Leeftijdscategorie: Kleuters (4-6 jaar)

Binnen het kleuteronderwijs wordt te snel de nadruk gelegd op het aanleren van letters; een ontwikkeling die niet aansluit bij de belevingswereld en ontwikkeling van kleuters. Of, zoals Prof. dr. B.A.M. Maasen, hoogleraar dyslexie aan de RUG, aangeeft;" te vroeg starten met het automatiseren van letters berokkent kinderen schade". Hij benadrukt dat de nadruk in de kleuterperiode juist zou moeten liggen op klankherkenning en -onderscheiding.

In deze lezing wordt bij de deelnemers middels een interactieve manier het belang van deze fonologische ontwikkeling aangegeven; een ontwikkelingsfase die juist in de kleuterperiode zo belangrijk is. Niet letters leren, maar klanken herkennen en onderscheiden! Hiermee wordt voor alle kleuters een goede basis gelegd om in groep 3 met het aanvankelijk leesonderwijs te kunnen starten.